No Water, No Life /

Víz nélkül nincs élet


Social responsibility project against the desertification of the Hungarian Great Plain /

Társadalmi felelősségvállalás projekt a Magyar Alföld elsivatagosodása ellen

In the year of two thousand and twenty-two, months of extreme drought hit much of Europe, including Hungary. Most of the irrigation canals, reservoirs and lakes in the Great Plain have dried up and the water levels of the country´s two largest lakes, the "Balaton" and the "Velencei"; lake, are still falling. Both the wildlife and the living conditions of the people living here have changed radically.


Higher-than-normal temperatures, longer periods of drought and the effects of human interventions have led to a steady drying up of the Great Plain region, which is rich in lakes and streams, and a decline in the wildlife (there were still around 650 natural lakes at the beginning of the 20th century).


Researchers say that unless we act now, these deadly climatic conditions could become the norm by the end of the century and according to the average climate scenarios (REMO-ECHAM5), two thirds of Hungary will become semi-desert between 2050 and 2100 making it unsuitable for farming, as is the case with the Danube-Tisza Sand Ridges, which the UN's World Food Organisation classified as a semi-desert area in 2004.

A kettőezer huszonkettes évben Európa egészét rendkívüli aszály sújtotta, beleértve Magyarországot is. 

A legtöbb csatorna és számos víztározó, tó kiszáradt az Alföldön és az ország két legnagyobb tavának a Balatonnak és a Velencei-tónak a vízszintje is rekord szintre csökkent.
Mind ez élővilág, mind az itt élő helyiek életében radikális változás kezdődött el. 


Az átlagosnál magasabb hőmérséklet, a hosszabb aszályosabb időszakok és az emberi beavatkozások együttes hatása vezetett az alföldi régió egyes részeinek kiszáradásához, mely egykor gazdag volt tavakban, patakokban és vadvilágban (a 20. század elején még megközelítőleg 650 természetes tó volt a vidéken).


A kutatások alapján, amennyiben nem cselekszünk sűrgősen, ezek a halálos éghajlati viszonyok vállnak a normává az évszázad végére és a legfrissebb előrejelzések szerint Magyarország területének 2/3 része válik félsivatagos területté és alkalmatlanná bármilyen mezőgazdasági munkára, 2050-2100 között (REMO-ECHAM5). 

The Hungarian Great Plain and The Sandrige
A Nagy Magyar Alföld és a Homokhátság területe


Desertification prognosis
Elsivatagosodási előrejelzés 2100-ig

Consequences / Következmények

The Climate change and the consequences, windstorms, wind erosion, heat waves, fires, floods are already having a negative impact on our transport, health and food supply systems worldwide. Problems first arise at the local level, and then isolated cases converge because of interacting processes. 

One key is the correct water management. 


Possible scenario of escalation chain

A globális éghajlatváltozás és annak következményei: szélviharok, szélerózió, hőhullámok, tűzek, áradások már most is negatív hatást gyakorolnak a szállítmányozási, egészségügyi és élelmezési ellátó rendszerekre világszerte. A problémák először helyi szinteken merülnek fel, majd az elszigetelt esetek hatásai összeadódnak.

A megoldás egyik alapja, a helyes vízgazdálkodás lenne.


Lehetséges forgatókönyv az események eszkalációjára

István, a local farmer, looks at the dry irrigation canal bed. In the background, a cornfield burnt out by drought. 

As a result of the record drought, drought damage is estimated at over 1 million hectares.

István helyi gazdálkodó egy kiszáradt öntözőcsatornát néz, háttérben az aszályban kiszáradt kukoricafölddel.
A rekordszárazság megközelítőleg 1 millió hektár kárt okozott.
12 August, 2022
Izsák, Hungary

Wood burnt out in a forest fire.
Bozót tűzben kiégett fa
08 July, 2022

Near to Tiszainoka, Hungary

There was once a wildlife. Eta's plastic tablecloth.
Volt egyszer egy vadvilág. Eta viaszosvászonv terítője.

Kisizsák, Hungary

Garden of Eden or Desert? / Édenkert vagy sivatag?

The basics of water and human coexistence in Hungary / a víz és ember együttélésének alapjai Magyarországon 


Péter Balogh, geographer / Balogh Péter, geográfus

The water life of Hungary is in integral unity with the whole Carpathian Basin. 

The Carpathian Basin is a closed water management system, with the Danube bringing in a lot of water from the Alps but exporting even more to the Black Sea, while the basin receives less rain than sunshine: in the summer months, the amount of water consumed by the sun in the Great Plain is more than twice as much as the amount of precipitation.


Hungary, and the Great Plain in particular, is therefore heavily dependent on maintaining a relative surplus of water in the landscape during periods of abundance, so that there is a water supply during periods of scarcity. The Great Plain covers more than half of the country, but 90% of water management problems occur here, demonstrating the unsustainability of current use. 

The floodplains of the Great Plain are flood plains, so their inherent function is to store water, and evaporation here would be the source of rainfall and cooling down of the landscape. 

The surplus water is generated in the higher lands, mountains, and flows down to the Great Plain, where it is flooded. This flooding is the most important life-force of the river and the landscape, like a pulsating heartbeat, providing the fluid and nutrients for life.

Modern agriculture, however, has no place for this surplus water, and modern water management is designed to drain water. 95% of the floodplains have been separated from the river by impassable embankments, and over 40,000 km of canal networks have been built to drain the water. Irrigation farming is not a solution, it doesn't work, because the conceptual drying out at the landscape level cannot be offset by artificial water recharge at the parcel level. Damming rivers is not a way to store sufficient water because summer flows are low, but damming is contrary to the inherent function of the river. 

Wasting groundwater through irrigation - in order to sustain an agriculture that was created and is sustained by and because of the costly drainage of surface water - is a senseless and suicidal process.

Overall, the modern understanding of water and landscape is leading to desertification.

In the middle of the country, in the Sandridges bordered by the Danube and the Tisza (the two largest rivers in the country), this is already well advanced. Surface water has disappeared completely, groundwater is sinking drastically, but even on the flat plains the former river basins are empty and groundwater subsidence has begun, occurs with billions of cubic metres of water lost annually.

Magyarország víz-élete szerves egységben van a Kárpát-medence egészével.
A Kárpát-medence zárt vízgazdálkodási rendszer, a Duna ugyan behoz jó sok vizet az Alpok felől, de még többet kivisz belőle a Fekete-tenger felé, miközben a medencében kevesebb eső esik, mint amennyire süt a Nap: az Alföldön a nyári félévben több mint kétszer annyi vizet elhasznál a napsugárzás, mint amennyi csapadékból megérkezik. 


Magyarország, és különösen az Alföld, tehát erősen rá van utalva, hogy a vízbő időszakok viszonylagos víztöbbletét megtartsuk a tájban, hogy a vízhiányos időszakokban legyen honnan vízhez jutni. Az Alföld több mint a felét jelenti az Országnak, de a vízgazdálkodási problémák 90 %-a itt jelentkezik, mutatva ezzel a jelenlegi használat fenntarthatatlanságát.

Az Alföld árterei az ár terei, tehát a víz tárolása az eredendő funkciója, az itteni párolgás az esők forrása, illetve a táj hűtése.

A víztöbblet a hegyvidékekben keletkezik, ahonnan tovább folyik az Alföldre, ahol árvíz formájában jelentkezik. Ez az árvíz a folyó és a táj legfontosabb életjelensége, mint egy pulzáló szívverés, hivatott biztosítani a folyadékot és a tápanyagot az élethez.
A modern mezőgazdálkodásban viszont nincsen helye ennek a víztöbbletnek, és a modern vízgazdálkodás a vizek elvezetésére lett kiépítve. Az árterek 95 %-át átjárhatatlan töltésekkel leválasztották a folyóról, és több mint 40 ezer km hosszú csatornahálózatot építettek, hogy a vizeket levezessék. Az öntözéses gazdálkodás nem megoldás, nem működik, mert a táji szintű koncepcionális kiszárítást nem lehet ellensúlyozni parcella szintű mesterséges vízpótlással. A folyók duzzasztásával nem lehet elegendő vizet eltárolni, mert a nyári vízhozam kevés, viszont a duzzasztás ellentétes a folyó eredendő működésével. A felszín alatti vizek szétlocsolása - egy olyan mezőgazdaság fenntartása érdekében, amit a felszíni vizek költséges levezetése által hoztak létre és amiatt tartanak fenn - értelmetlen és öngyilkos folyamat. Összességében a modern víz- és tájértelmezés elsivatagosodáshoz vezet. 

Az Ország közepén, a 2 nagy folyó közötti Homokhátságon, ez ugyancsak előrehaladott, a felszíni vizek teljesen eltűntek, a talajvíz drasztikusan süllyed, de az elegyengetett síkságokon is üresek az egykori folyómedrek és megindult a talajvíz leszállása, évente több milliárd köbméter víz veszteség éri a talajvíz kincset. 


Tourists take photos on an temporary island in the Danube caused by low water levels. The Danube water level has dropped to 73 cm.
Turisták fotózkodnak a Dunán keletkező ideiglenes szigeten mely az alacsony vízállása miatt lett bejárható. A Duna vízszintje 73 cm-re csökkent.
11 October, 2023.
Budapest, Hungary

The spread of sand in the Sand Ridges, in the heart of the Great Plain. In 2004, the UN Food and Agriculture Organization classified the Sand Ridges as a semi-desert zone.
A szárazodás terjedése a Homokhátságon az Alföld szivében. Az ENSZ Élelmezésügyi bizottsága a Homokhátságot 2004-től a félsivatagos övezetek közé sorolta.
20 February, 2022.
Fülöpháza, Hungary

Rangers dig a watering hole for wildlife in one of Hungary's driest areas. The groundwater level is steadily dropping, and the canal, which once held running water, dried. Now only 2 metres deeper possible to found water. There are areas where the groundwater is 12 metres below the surface.
Vadőrök ásnak vaditató gödröt Magyarország egyik legszárazabb területén. A talajvíz szintje folyamatosan csökken, a csatornában melyben egykor víz volt, most csak 2 méter mélyen találni vizet. De van olyan hely is a térségben ahol ez 12 méteres mélységet jelent. 

20 October, 2023.
Móricgát, Hungary

Good water management is the watered land management. It is means the integration of water into the functioning of the original landscape, i.e. the restoration of landscape water recycling:

A helyes vízgazdálkodás a vizes helygazdálkodás. A vizek becsatolása az eredendő táji működésbe, vagyis a táji vízvisszaforgatás felújítása. 

Wetland after the spring rain
Vizesélőhely a tavaszi eső után
05 May, 2023.
Zab-szék, Fülöpszállás, Hungary

Periodic flooding can support lush vegetation, and evaporation cools the landscape, triggering the small water cycles, evaporation produces dew and rain, and water sustains life in local.

Instead of arable monoculture, we need mosaic farming systems (wetlands, grasslands, forests) that provide direct economic benefits and indirectly meet the water needs of the intermediate arable land. 

A water-rich landscape can mitigate the extremes of climate change.


Az időszakos elöntések dús növényzetet tudnak éltetni, s a párolgás által megvalósul a táj hűtése, s beindulnak a kisvízkörforgások, a párolgásból harmat csapadék és eső keletkezik, a víz helyben élteti az életet.
A szántóföldi monokultúra helyett mozaikos művelési ágak kellenek (vizes élőhelyek, gyepek, erdők), amik közvetlenül is gazdasági hasznot hoznak, közvetve pedig biztosítják a köztes szántóterületek vízigényét. 

A vízzel feltöltött táj tudja mérsékelni a klímaváltozás szélsőséges jelenségeit. 

Water meter in the permanently dried lake bed.
Vízmérce a tartósan kiszáradt szikes tó medrében.
16 January, 2022

Kondor-lake, Fülöpháza, Hungary